Galop.be Equine Registration System (ERS)
[Nederlands] [Fran�ais] [English]
Banner

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ERS GEBRUIKERS

ERS kan enkel beschouwd worden als een communicatieforum waar gebruiker en organisatie met elkaar in contact gebracht worden. ERS heeft geen enkele controle noch toezicht over de organisatie.

Pwebsolutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die op haar website wordt geplaatst door de organisaties.

Wanneer de gebruiker zich registreert bij een organisatie, dient de gebruiker zich er van bewust te zijn dat Pwebsolutions geen enkele controlebevoegdheid heeft over de organisatie.

Pwebsolutions is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de organisatie de door de gebruiker aangeleverde informatie benut, opslaat en verwerkt. Hiervoor dient u rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie.

Pwebsolutions is evenmin aansprakelijk voor de inrichting van de wedstrijd en voor de door de organisatie geleverde service.

Wanneer de gebruiker zich inschrijft via ERS op enige wedstrijd van een organisatie, ontstaat er een rechtstreeks contract tussen de gebruiker en de organisatie. Pwebsolutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geschillen tussen de organisatie en de gebruiker.

Een gebruiker wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van de organisatie en de eventuele bijkomende voorwaarden voor het evenement. Deze voorwaarden moet de gebruiker bekomen bij de organisatie zelf.

ALGEMENE VOORWAARDEN ERS ORGANISATIES

ERS kan enkel beschouwd worden als een communicatieforum waar gebruiker en organisatie met elkaar in contact gebracht worden. ERS heeft geen enkele controle noch toezicht over de gebruiker en de door hem/haar ter beschikking gestelde gegevens.

De organisatie verbindt er zich toe om alle wettelijke bepalingen op haar van toepassing na te leven en zij dient ervoor zorg te dragen dat alle elektronische inschrijvingsprocedures voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake zoals ondermeer maar niet beperkt tot:

  1. Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.
  2. De bepalingen inzake de overeenkomsten op afstand opgenomen in de wet handelspraktijken van 14 juli 1991.
  3. De wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wanneer de gebruiker zich inschrijft via ERS op enige wedstrijd van de organisatie, ontstaat er een rechtstreeks contract tussen de gebruiker en de organisatie. Pwebsolutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geschillen tussen de organisatie en de gebruiker.

Alle reglementen mbt inschrijven, annuleren van inschrijvingen zijn vastgelegd door de organisator, en zijn te raadplegen op website van de organisator.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WEBSITE PWEBSOLUTIONS

ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Pwebsolutions, met de domeinnaam ers.galop.be alsook alle websites die door Pwebsolutions werden of zouden worden ontwikkeld, hierna genaamd ‘de Website’.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Pweb Solutions bvba
Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd tussen Pwebsolutions en de gebruiker.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Pwebsolutions behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van Pwebsolutions, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Pwebsolutions, en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Pwebsolutions, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Pwebsolutions en de klant/gebruiker.
Pwebsolutions behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze onderhavige voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

TOEGANG TOT DE WEBSITE
Pwebsolutions zal zich inspannen om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

INTELLECTUELE RECHTEN

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Pwebsolutions, zijn eventuele leveranciers of partners.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Pwebsolutions.
Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Pwebsolutions, alsook voor het plaatsen van online bestellingen en inwinnen van klantspecifieke informatie.
Pwebsolutions en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Pwebsolutions biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.
Pwebsolutions is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Pwebsolutions gewaarschuwd werd voor deze schade.
Zo is Pwebsolutions evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens of naar aanleiding van de toegang tot de Website, het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel.
Pwebsolutions is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar Website.
Pwebsolutions is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Pwebsolutions wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Pwebsolutions tracht ongeoorloofde inbraken in haar Website te voorkomen.
In zoverre de Website wordt aangewend voor het plaatsen van online bestellingen is de gebruiker er zich ten volle van bewust dat hij dit operationeel onderdeel zal gebruiken als een goede huisvader en met respect voor de regels, wetten, reglementeringen en van kracht zijnde gebruiken.
Ingeval van problemen tijdens de verzending of bevestiging van een bestelling of ingeval van wijziging van zijn administratieve gegevens, verbindt de gebruiker zich ertoe Pwebsolutions daarvan onverwijld in kennis te stellen.

HYPERLINKS

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van ers.galop.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op de pagina’s van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
Pwebsolutions kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze websites door Pwebsolutions.

Links naar de Website van Pwebsolutions zijn niet toegestaan zonder diens voorafgaande toestemming.

COOKIES
De Website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor het comfort van de gebruiker te bewaren en tevens om het gebruik van de Website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de Website. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Pwebsolutions en haar leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. De gebruiker kan echter wel zijn webbrowser zo instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op zijn systeem. Dan zal de gebruiker alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw moet invullen en zijn persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de Website opnieuw kenbaar moet maken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Turnhout uitsluitend  bevoegd zijn.

Administrateurs ERS
Onderneming : BVBA PWEB-SOLUTIONS
Hoofdzetel : Volmolenweg 7
2450 Meerhout
BTW-nummer : BE0474.044.344
Téléphone : +32 (0) 14 30 96 50
Fax : +32 (0) 14 23 61 57
Email : galop@galop.be
Site web : http://www.galop.be
  http://www.pweb.be
© 2018 Galop.be - Powered by Innocenzo - Tous les droits réservés - Algemene Voorwaarden ERS - Privacy